وبلاگ آموزشی وحید

آموزش دروس علوم پایه و روشهای تحقیق

طرح درس جهان جانوران علوم کلاس اول راهنمایی

باسمه تعالی

طرح درس علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی

مشخصات کلی:

نام درس: فصل یازده جهان جانوران   کلاس: اول    نام مدرسه:       تعداد دانش آموزان:

تهیه کننده: وحیدعلی رحیمی دبیر علوم تجربی     تاریخ: اسفندماه87

موضوع درس: نحوه طبقه بندی جانوران          روش تدریس: پرسش و پاسخ، بحث گروهی و بارش فکری        مدت جلسه: 90 دقیقه  

هدف کلی:    شناخت نحوه طبقه بندی جانوران

اهداف های جزئی:

1- آشنایی با نحوه طبقه بندی جانوران به دو گروه مهره دار و بی مهره.

2- آشنایی با طبقه بندی جانوران بی مهره.

1/2- آشنایی با ویژگیهای اسفنجها.

2/2- آشنایی با ویژگیهای کیسه تنان.

3/2- آشنایی با ویژگیهای کرمها و طبقه بندی آنها.

4/2- آشنایی با ویژگیهای نرم تنان و طبقه بندی آنها.

5/2- آشنایی با ویژگیهای بندپایان و طبقه یندی آنها.

6/2- آشنایی با ویژگیهای خارپوستان.

3- آشنایی با طبقه بندی مهره داران.

1/3- آشنایی با ویژگیهای ماهیها و طبقه بندی آنها.

2/3- آشنایی با ویژگیهای دوزیستان.

3/3- آشنایی با ویژگیهای خزندگان.

4/3- آشنایی با ویژگیهای پرندگان.

5/3- آشنایی با ویژگیهای پستانداران.

هدفهای رفتاری:

1- اساس طبقه بندی جانوران را به دو گروه مهره دار و بی مهره بیان کنند.

2- بی مهره ها را به شش گروه طبقه بندی نمایند، و از هرکدام مثالی بزنند.

3- ویژگیهای شش گروه بی مهره ها ( اسفنجها، کیسه تنان، کرمها، نرم تنان، بندپایان و خارپوستان) را بیان کنند.

2- مهره داران را به پنج گروه طبقه بندی نمایند، و از هرکدام مثالی بزنند.

4- ویژگیهای پنج گروه بی مهره ها ( ماهیها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان وپستانداران) را بیان کنند.

5- زیرگروه های کرمها و بندپایان از بی مهره ها را بیان کنند.

6- زیرگروه های ماهیها و پستانداران از مهره داران را بیان کنند

وسایل لازم:

1- کتاب درسی علوم تجربی پایه اول راهنمایی

2- تخته وایت برد، ماژیک رنگهای مختلف ( تابلو، گچ رنگهای مختلف)

3- شکلهای تاکسودرمی شده و مجسمه گروهی از جانوران که در آموزشگاه موجود هستند.

4- شکل انواع جانوران مهره دار و بی مهره.

5- اسلایدهای مربوط به انواع جانوران.

6- دستگاه اورهد و طلقهای مخصوص آن.

7- رایانه و ویدئو پروژکتور.

8- CD آموزشی در محیط نرم افزار پاورپوینت

9- فیلمهای مستند حیات وحش.

اقدامات قبل از شروع درس:  (5 دقیقه)

سلام و احوالپرسی - حضور و غیاب- بررسی تکا لیف و فعالیت

ارزشیابی تشخیصی: (15 دقیقه)

با طرح سؤالاتی نظیر:

 1- به چه موجوداتی جانور میگوئیم؟

2- مزیت پر سلولی بودن جانوران را نسبت به جانداران تک سلولی بیان کنید.

3- براساس زیستگاه جانوران به سه گروه تقسیم میشوند. نوع زیستگاه جانورانی که شکل و نام آنها را می بینید در جدولی همانند جدول روبرو مشخص نمائید.

 

جانور

نوع زیستگاه

پروانه

 

قورباغه

 

ماهی

 

خرگوش

 

اسب دریایی

 

آمادگی دانش آموزان را جهت تدریس درس جدید ارزیابی می کنیم.

فنون و ایجاد انگیزش: (10 دقیقه)

با طرح سؤالاتی از درس جدید زمینه شروع تدریس را در دانش آموزان فراهم کرده و با توجه به جمع بندی نظرات آنها مطلب تازه را شروع می کنیم.

مثال: موجودات زیر را در دو گروه طبقه بندی کنید، و اساس طبقه بندی خود را بگوئید.

1- قفل

7- عنکبوت

13- درخت مو

2- ماهی      

8- گرگ

14- قورباغه

3- توپ

9- زنبور

15- گل نیلوفر

4- طوطی

10- درخت

16- آچار

5- لامپ

11- گربه

17- خرما

6- گاو

12- مار

18- کرم خاکی

قبل از شروع درس جدید از دانش آموزان خواسته می شود که حداکثر مدت پنج دقیقه مطالب درس، مخصوصاً شکلهای مربوط را مرور کنند در حین انجام این کار رئوس مطالب درس در تابلو ویا بوسیله رایانه در یک اسلاید  نوشته می شود. در ضمن اصطلاحات مهم مربوط به مطلب در گوشه تابلو یادداشت می شود تا هنگام تدریس بیشتر مد نظر قرار گیرند.

ارائه درس جدید: (30 دقیقه)

با توجه به اینکه درس از طریق روش پرسش و پاسخ، بحث گروهی و بارش فکری تدریس می شود لذا سؤالات از طرف معلم طرح می شوند سپس گفته های دانش آموزان را جمع بندی کرده و در قالب جملات کوتاه و خلاصه شده در تابلو و یا در اسلایدهای پاورپوینت که به همین منظور طراحی شده اند یادداشت کرده تا بهتر تفهیم گردد تا بتوان به هدف مورد نظر رسید.

مثال بالا با سوالاتی از گروههای دانش آموزی به شکل زیر به ترتیب ادامه می یابد تا به طبقه بندی جانوران در نهایت منتهی گردد:

1-   سوال مثال قبل.

2- پس از رسیدن دانش آموزان به دوگروهی موجودات زنده و غیرزنده، سوال بعدی به این صورت مطرح می شود که: موجودات زنده را به دو گروه طبقه بندی نمائید.

3- پس از رسیدن دانش آموزان به دوگروهی گیاهان و جانوران، سوال بعدی به این صورت مطرح می شود که: جانوران را به دو گروه طبقه بندی نمائید.

4- پس از رسیدن دانش آموزان به دوگروهی مهره دار و بی مهره، سوال بعدی به این صورت مطرح می شود که: جانوران مهره دار را به پنج گروه طبقه بندی نمائید.

5- پس از رسیدن دانش آموزان به دوگروهی مهره دار و بی مهره، سوال بعدی به این صورت مطرح می شود که: جانوران بی مهره را به شش گروه طبقه بندی نمائید.

6- در بین این سوالات اساسی از زیرگروه هر کدام از جانوران نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

نکته:

1- از قرار دادن پاسخ در ابتدا پرهیز می شود تا دانش آموزان پس از بحث در گروه طبقه بندی خود را در اسلایدهای در نظر گرفته در رایانه هر گروه و یا در صورت نبودن رایانه بر روی کاغذ بنویسند. و در هر مرحله پس از مشاهده کار دانش آموزان جمع بندی نموده و اسلاید صحیح و کامل شده در اختیار آنها قرار داده می شود.

2- با توجه به تجارب بیشتر دانش آموزان از جانوران مهره دار نسبت به بی مهره ها بر خلاف کتاب درسی برای طبقه بندی بهتر است ابتدا طبقه بندی مهره داران گفته شود  وپس از آن بی مهره ها.

فعالیتهای تکمیلی: (20 دقیقه)

1- بررسی و طبقه بندی تصاویر ارائه شده بصورت اسلایدهای رایانه ای یا پوستر توسط دانش آموزان.

2- جمع بندی مطالب ارائه شده به کمک شکلها.

3- توضیحات تکمیلی به کمک تصاویر و جدولی که از طریق اورهد پخش می شود.

4- بررسی اسلاید های مربوط به انواع جانوران و طبقه بندی آنها.

5- روخوانی درس و توضیح مطالبی که در حین درس ممکن است به آنها اشاره نشده باشد.

6- نمایش فیلم کوتاهی از حیات وحش.

7- پرسش از محتوی فیلم پخش شده در زمینه طبقه بندی جانورانی که در فیلم مشاهده کرده اند.

 

ارزشیابی پایانی- تعیین تکلیف: (10دقیقه)

- از چند دانش آموز خواسته می شود تا به کمک تصاویر مربوط به جانوران مختلف آنچه را که درباره طبقه بندی جانوران یاد گرفتند برای دانش آموزان شرح دهند.

- گروههای دانش آموزی، جانوران تاکسودرمی شده را در گروه هایی که یاد گرفتند قرار دهند.

- فعالیتهای مربوط به درس را بررسی کنند و نتیجه را در جلسه آینده به کلاس گزارش دهند.

- مطالب درسی را بخوبی در منزل مطالعه نمایند.

- فعالیتهایی که برای هر گروه در نظر گرفته شده را برای جلسه آینده انجام دهند.

- هر گروه بصورت اختیاری یکی از فعالیتهای کار و اندیشه برای پژوهشگران جوان را انتخاب کرده و پس از تقسیم بندی کار آنرا برای جلسه آینده انجام دهند.

 

+ وحید علی رحیمی ; ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٩/۱
comment نظرات ()